scratch & PYTHON & Microbit

แบบฝึกหัด ทดสอบเขียนโปรแกรม Scratch

แบบฝึกหัดที่ 1 เขียนโปรแกรม Scratch การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

โดยใช้สูตรคำนวณ พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว

แบบฝึกหัดที่ 2 ทดสอบเขียนภาษา Python โดยใช้คำสั่ง print เพื่อแสดงข้อความ Hello World

แบบฝึกหัดที่ 3 ทดสอบเขียนภาษา Python โดยการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

โดยใช้สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว

ชวนคิด : ฝึกใช้ตัวดำเนินการ บูลีนที่ http://makecode.microbit.org/ โดยลากบล็อกคำสั่งดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบฝึกหัดที่ 4 ทดสอบเขียนภาษา Python โดยใช้คำสั่ง if-else

แบบฝึกหัดที่ 5 ทดสอบเขียนภาษา Python การเขียนโปรแกรมตัดเกรด